Vietnam Jewelry Shows
Visitor Pre-registration Form /
Phiếu đăng kí tham quan
Visitor Pre-registration Form / Phiếu đăng kí tham quan
Show Name: International Jewelry + Watch Vietnam 2018 (May 17-20, 2018)
Type of Visitor:
Loại Khách:
Trade Visitor (Khách Thương Mại)
Public Visitor (Khách Tham Quan)
Company Name:
Tên công ty:
*
Business Nature:
Ngành nghề kinh doanh:
*
Telephone:
Điện thoại:
Country Code(mã quốc gia) *
         Area Code(mã vùng)  
Number(số) *
Fax:
Số fax:
Country Code(mã quốc gia)
            Area Code(mã vùng)
Number(số)
E-mail : *
E-mail Reconfirm :
E-mail Xác nhận lại:
*
Company Website:
Trang web của công ty:
Contact Person:
Người liên hệ:
Mr. Mrs. Miss.(Bà.)
First Name(Tên)
*
Last Name(Họ)   *
Company Address:
Địa chỉ Công ty:
*
Country:
Quốc gia:
*
Any additional comments or requests, please let us know. Thank you!
Yêu cầu khác. Cảm ơn!